กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ Social Media

ชื่นชมยินดี โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี การศึกษา 2554

 

 

slide เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

slide เรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก 1

 slide เรื่อง ความร้อน

 

 •  

 สรุปเนื้อหาและสูตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องไฟฟ้าสถิต 

  1. ตัวนำและฉนวนไฟฟ้ารงคูลอมบ์ (F)
  2. สนามไฟฟ้า
  3. สนามไฟฟ้าของจุดประจุไฟฟ้า
  4. จุดสะเทินไฟฟ้า
  5. สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
  6. สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน
  7. งานและศักย์ไฟฟ้า
  8. การคำนวณหางานภายนอกและภายใน
  9. ศักย์ไฟฟ้า
  10. ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
  11. ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมซ้อนกัน
  12. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายใต้การกระทำของแรงภายใน
  13. ความจุไฟฟ้า
  14. การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  15. พลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

 

โฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส ฟิสิกส์ ม.5

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส

2.1.ความร้อน

-การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน

– สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร

-การถ่ายโอนความร้อน

-การแผ่รังสีความร้อน

2.2 แก็สอุดมคติ

-กฎของบอยล์

-กฎของชาร์ล

-กฎของแก็ส

2.3 ทฤษฎีจลน์ของแก็ส

-แบบจำลองของแก็สอุดมคติ

-ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก็ส

-อัตราเร็วของโมเลกุลของแก็ส

2.4 พลังงานภายในระบบ

2.5 การประยุกต์

-เครื่องยนต์แบบต่างๆ

-ไอน้ำในอากาศและความดันไอ

 แบบฝึกหัดเรื่อง อุณหภูมิ และความร้อน

คำชี้แจง ให้นักเรียน ตอบคำถามข้อต่อไปนี้ และแสดงวิธีคิด มาให้เข้าใจ

 1.ที่ขั้วโลกใต้ ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ วัดอุณหภูมิอากาศได้เท่ากัน จงหาอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

2.รถยนต์มวล 1 ตัน วิ่งด้วยความเร็ว 20 m/s ถ้าเหยียบเบรกจนรถยนต์หยุด จงหาพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเบรกนี้

3.น้ำตกมวล 500 กิโลกรัม ตกจากหน้าผาสูง 50 เมตร ถ้าพลังงานศักย์ทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน จงหาพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำตกถึงพื้นด้านล่าง

ให้นักเรียนส่งคำตอบและวิธีทำทาง e-mail ไปที่ rintum2211@gmail.com คัดลำดับการส่งจาก ที่ 1-10 ได้คะแนนเต็ม 6 คะแนน ด่วนช้าหมด อดคะแนนนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ม. 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ของไหล

การทดลองเรื่องความตึงผิวของของเหลว

สรุปเนื้อหาบทที่ 1 ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องของไหล

ความหนาแน่น

ความดันในของเหลว

กฎของพาสคาลและเครื่องอัดไฮดรอลิก

แรงลอยตัวและหลักของอาร์คีมีดิส

ความตึงผิวและความหนืด

พลศาสตร์ของไหล

วีดีโอการทดลองเรื่องแรงตึงผิว

การทดลองเรื่องประจุไฟฟ้า